Module 08 Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Yêu Cầu Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Phân Công Công Việc

  • Bài lab hướng dẫn sử dụng flow Custom Responses – Wait for one response phân công công việc.
  • Khi nhân viên cần hỗ trợ kỹ thuật, hệ thống sẽ tạo một phiếu công việc (Work Ticket) chứa thông tin yêu cầu hỗ trợ của nhân viên. Hệ thống sử dụng phiếu công việc để theo dõi yêu cầu của nhân viên và nhân viên có thể xem tình trạng hiện tại của phiếu yêu cầu của mình.
  • Trong phần 1: Khi phiếu công việc được tạo trên hệ thống, người quản lý sẽ tiếp nhận và chuyển phiếu công việc đến Team phù hợp để giải quyết yêu cầu.
  • Trong phần 2: Khi có phiếu công việc chuyển đến Team, phiếu này sẽ được chuyển đến chuyên viên để giải quyết nội dung phiếu công việc.
  • Mỗi giai đoạn đều cập nhật tình trạng hiện tại của phiếu công việc: Submit, Transfer, Assignment, Processing, Complete

ungdungphancongcongviec

Bài Lab được thực hiện qua 2 phần sau:

Lab Sharepoint Online For End Users