Lab Windows Server 2016 – Module 6 Cài và cấu Hình containers

Một trong những tính năng mới quan trọng trong Windows Server 2016 là tùy chọn triển khai containers. Bằng cách triển khai containers, bạn có thể cung cấp một môi trường biệt lập cho các ứng dụng.

Bạn có thể triển khai nhiều containers trên một máy chủ vật lý hoặc máy chủ ảo và mỗi containers cung cấp một môi trường hoạt động hoàn chỉnh cho các ứng dụng.

Module này giới thiệu Windows và Microsoft Hyper-V containers trong Windows Server 2016, đồng thời hướng dẫn bạn cách triển khai và quản lý các containers này.

Exercise 1: Cài Docker Enterprise Edition

Task 1: Cài Docker Enterprise Edition cho Windows Server 2016

Task 1: Cài Docker Enterprise Edition cho Windows Server 2016 

  1. Tại máy Client02, vào PowerShell thực hiện lệnh sau và ấn Y, để install module docker

Install-Module DockerProvider -Force 

2. Dùng lệnh sau để  Docker Enterprise Edition for Windows Server 2016

Install-Package Docker -ProviderName DockerProvider -Force 

3. Sau khi install xong gõ lệnh Restart-Computer -Force, khởi động lại máy

Hyper-V containers

Task 2: Download image

Task 2: Download image 

  1. Máy client02, sau khi khởi động xong vào PowerShell thực hiện lệnh sau để xem Docker Hub for Windows container images

docker search microsoft 

2. Để download the IIS image thực hiện lệnh sau:

docker pull microsoft/iis:windowsservercore 

(thời gian để download và extract có thể đến 60-90 phút)

Hyper-V containers

Exercise 2: Cài và cấu hình IIS container 

Task 1: Triển Khai container mới

Task 1: Triển Khai container mới

  1. Sau khi download và Extract xong, tại PowerShell thực hiện lệnh sau để xem những container image đã download.

docker images 

(lưu ý: giá trị tại cột REPOSITORYmicrosoft/iis và cột TAGwindowsservercore, bạn sẽ dùng nó để chạy container.)

2. Dùng lệnh sau để triển khai IIS container:

docker run -d -p 80:80 microsoft/iis:windowsservercore cmd

3. Dùng lệnh ipconfig, để xem IPv4 của container (lưu ý giá trị IPv4 của vEthernet (HNS Internal NIC) là ip của container)

4. Tại máy Host, vào Internet Explorer truy cập vào http://IPClient02 sẽ xuất hiện trang web default.(web đang chạy trên container, máy Guest1 không có IIS)

Hyper-V containers

Task 2: Quản Lý container

Task 2: Quản Lý container

  1. Dùng lệnh docker ps để xem các container đang chạy, ghi chú lại giá trị container ID.
  2. Dùng lệnh docker stop <ContainerID> để stop container (thay <ContainerID> bằng Container ID bạn xem ở bước 1)
  3. Dùng lệnh docker rm <ContainerID> để xóa container (thay <ContainerID> bằng Container ID bạn xem ở bước 1)

Hyper-V containers

Hoàn Tất Bai Lab

Lab Windows Server 2016 Module 7