Lab Exchange Online – Exchange Recipient

Exchange Online cung cấp nhiều loại recipient cho phép các tổ chức làm việc thuận tiện và hiệu quả hơn. Các recipient hiển thị thông tin chi tiết trong Exchange Global Address List (GAL). GAL có thể được truy cập từ Outlook hay Outlook trên web.

exchange-recipient

Các loại recipient phổ biến trong Exchange Online gồm:

 • Mailboxes: hộp thư của user trong Exchange Online. Hiện tại, hộp thư của người dùng có dung lượng lên tới 50 GB và một archive mailbox miễn phí. Mailbox dùng cho bất kỳ user nào muốn sử dụng Outlook hoặc Outlook trên web để nhận hoặc gửi email cá nhân .
 • Shared mailboxes: là Hộp thư dùng chung cho một nhóm user (nhiều user dùng chung một share mailbox), có thể xem như là hộp thư phụ trong Outlook. Share mailbox dùng để lưu trữ email tập trung, hay trả lời email cho một nhóm user hay một dự án
 • Room mailboxes: Được sử dụng để đặt phòng họp hoặc phòng hội thảo trong Outlook. Có thể được cấu hình để tự động xử lý các yêu cầu khi đăng ký. Room mailbox đại diện cho Phòng hội nghị, phòng họp, hay tòa nhà.
 • Equipment mailboxes: giống như Room mailboxes nhưng được sử dụng để đặt thiết bị như projector, micro, speaker, camera hay car … Có thể được cấu hình để tự động xử lý các yêu cầu khi đăng ký.
 • Distribution groups: Phân phối mail đến một nhóm người dùng, khi mail gửi đến Distribution groups tất cả thành viên của Distribution groups sẽ nhận được mail, bản thân Distribution groups sẽ không có email vì Distribution groups không có mailbox (đây là điểm khác biệt với shared mailbox)
 • Mail-Enable Security groups: Phân phối mail và cấp quyền truy cập vào tài nguyên cho một nhóm người dùng. Mail-Enable Security groups có thể được sử dụng bên ngoài Exchange Online, chẳng hạn như trong SharePoint Online.
 • Dynamic distribution groups: Phân phối mail đến một nhóm người dùng có cùng thuộc tính. Có nghĩa là các user sẽ tự động là thành viên của group dựa vào thuộc tính của User như region, office, department.
 • Microsoft 365 groups: Cung cấp khả năng cộng tác nhóm cũng như khả năng lưu trữ tài liệu, lịch tập trung, sổ ghi chép OneNote, làm việc cộng tác trong  dự án. Do được tích hợp vào nhiều dịch vụ Microsoft 365 nên Microsoft 365 groups có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ việc áp dụng và thúc đẩy phát triển kinh doanh.
 • Mail contacts: Hiển thị thông tin Email khách hàng, mail contacts không có account user trong Microsoft 365, nên Mail contacts không thể đăng nhập và không có mailbox. Mail contacts được hiển thị trong Global Address List để người dùng dễ dàng gửi mail đến khách hàng của họ.
 • Mail users: Có account user trong Microsoft 365, nhưng không có mailbox, nên Mail users có thể đăng nhập vào Microsoft 365, nhưng chuyển tiếp email đến địa chỉ email bên ngoài của họ.
 • Mail-enabled Public Folders: Folder là Active Directory universal security group, là đối tượng có địa chỉ email và có thể nhận thư email. Mail-enabled Public Folders có thể được sử dụng để gán quyền truy cập vào tài nguyên trong Active Directory và cũng có thể được sử dụng để phân phối thư.

(Còn tiếp)

Mr-CTL