Lab Windows Server 2019 – Module 11 Monitoring and Troubleshooting Windows Server 

Module 11 sẽ hướng dẫn bạn thiết lập Performance Baseline, Xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến performance, và xem và cấu Hình Centralized Event Logs

Module 11 gồm các phần:

 • Thiết lập Performance Baseline
 • Xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến performance
 • Xem và cấu Hình Centralized Event Logs

Exercise 1: Thiết lập Performance Baseline 

Task 1: Tạo và thực hiện data collector set

Task 1: Tạo và thực hiện data collector set 

 1. Tại Máy PC02 vào Server manager, chọn Tools chọn Performance Monitor.
 2. Màn hình Performance Monitor, menu trái chọn Data Collector Sets, phải chuột vào User Defined chọn New, và chọn Data Collector Set

Monitoring and Troubleshooting Windows Server

3. Cửa sổ Create new Data Collector Set, trong phần Name nhập vào PC02 Performance, chọn option Create manually (Advanced), và ấn Next.

4. Cửa sổ What type of data do you want to include? chọn option Create data logs và chọn checkbox Performance counter ấn Next

Monitoring and Troubleshooting Windows Server

5. Cửa sổ Which performance counters would you like to log? ấn Add.

6. Trong phần Available counters, tìm và chọn Processor, chọn %Processor Time, ấn nút Add >>.

Monitoring and Troubleshooting Windows Server

7. Tương tự tìm Memory, chọn Pages/sec, ấn Add >>.

8. Tìm PhysicalDisk, chọn %Disk Time, và Avg. Disk Queue Length, ấn Add >>.

9. Tìm System, chọn Processor Queue Length, ấn  Add >>.

10. Tìm Network Interface, chọn Bytes Total/sec, ấn Add >>, và ấn OK.

Monitoring and Troubleshooting Windows Server

11. Cửa sổ Which performance counters would you like to log? trong phần Sample interval nhập vào 1, ấn Next

12.  Cửa sổ Where would you like the data to be saved? ấn Next.

13. Cửa sổ Create the data collector set?, chọn option Save and close, và ấn Finish.

14. Phải chuột vào PC02 Performance vừa tạo chọn Start.

Monitoring and Troubleshooting Windows Server

Task 2: Giả lập xử lý dữ liệu lớn trên PC02

Task 2: Giả lập xử lý dữ liệu lớn trên PC02 

 1. Tại PC02 vào Start, chọn Windows PowerShell và thực hiện lệnh sau để tạo bigfile

Fsutil file createnew bigfile 104857600 

2. Thực hiện lệnh sau để copy bigfile sang DC1

Copy bigfile \\dc1\c$

3. Thực hiện lệnh sau để copy bigfile từ Dc1 về pc02 với tên là bigfile2

Copy \\dc1\c$\bigfile bigfile2 

4. Dùng lệnh sau để xóa bigfile và bigfile2 trên pc02

Del bigfile*.* 

5. Xóa bigfile trên DC1

Del \\dc1\c$\bigfile*.* 

Monitoring and Troubleshooting Windows Server

Task 3: Phân Tích dữ liệu thu thập được

Task 3: Phân Tích dữ liệu thu thập được 

 1. Trở lại Performance Monitor, phải chuột vào PC02 Performance chọn Stop.
 2. Tại Performance Monitor, menu trái chọn Reports, chọn User Defined, chọn pc02 Performance, và chọn PC02_DateTime-000001.
 3. Trên thanh toolbar, chọn icon Change graph type và chọn Report, và xem các thông số.
 • Memory, Pages/sec
 • Network Interface, Bytes Total/sec
 • PhysicalDisk, %Disk Time
 • PhysicalDisk, Avg. Disk Queue Length
 • Processor, %Processor Time
 • System, Processor Queue Length 

Ghi nhớ (chụp hình lại) lại các thông số này để so sánh với phần lab tiếp theo

Monitoring and Troubleshooting Windows Server

Exercise 2: Xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến performance

Task 1: Tạo Thêm Khối Lượng Lớn Trên Client2

 Task 1: Tạo Thêm Khối Lượng Lớn Trên Client2 

 1. Tại PC02 vào Performance Monitor, chọn Data Collector Sets\User Defined, phải chuột vào PC02 Performance chọn Start
 2. Tại PC02 vào Windows PowerShell ISE, mở file StressTest.ps1 (file này trong folder AllFiles\Labfiles\Mod12)
 3. Tại Windows PowerShell ISE, ấn Run Script (F5), chờ thực thi Script xong, đóng Windows PowerShell ISE

Monitoring and Troubleshooting Windows Server

Task 2. Kiểm tra lại performance data

Task 2. Kiểm tra lại performance data

 1. Trở lại Performance Monitor, phải chuột vào PC02 Performance chọn Stop.
 2. Tại Performance Monitor, menu trái chọn Reports, chọn User Defined, chọn Pc02 Performance, và chọn PC02_DateTime-000002.
 3. Trên thanh toolbar, chọn icon Change graph type và chọn Report, và xem các thông số.
 • Memory, Pages/sec
 • Network Interface, Bytes Total/sec
 • PhysicalDisk, %Disk Time
 • PhysicalDisk, Avg. Disk Queue Length
 • Processor, %Processor Time
 • System, Processor Queue Length 

so sánh với các thông số ở Exercise 1 task 3

Monitoring and Troubleshooting Windows Server

Exercise 3: Xem và cấu Hình Centralized Event Logs

Task 1. Chuẩn Bị

Task 1. Chuẩn Bị

 1. Tại máy PC02, vào run gõ lệnh cmd, enter.
 2. Cửa sổ command prompt thực hiện lệnh sau:

winrm quickconfig

đảm bảo rằng WinRM đang chạy.

3. Cũng tại command prompt gõ lệnh LUSRMGR.MSC, enter

4. Cửa sổ Local Users and Groups, chọn Groups, double click vào Event Log Readers.

5. Cửa sổ Event Log Readers properties, ấn Add

6. Cửa sổ Select Users, Computers, Service Accounts or Groups, ấn Object Types, check chọn Computers, ấn Ok

7. Trở lại cửa sổ Select Users, Computers, Service Accounts or Groups, trong phần Enter the object names to select, nhập vào DC1 ấn check names ấn OK.

8. trở lại cửa sổ Event Log Readers properties, ấn OK

9. Qua máy DC1 vào run gõ lệnh cmd, enter.

10. Cửa sổ command prompt thực hiện lệnh sau và ấn Y

Wecutil qc

Centralized Event Logs

Task 2: Tạo Subscription

Task 2: Tạo Subscription

1. Cũng tại máy Dc1, Cửa sổ command prompt thực hiện lệnh sau:

eventvwr.msc

2. Cửa sổ Event Viewer, phải chuột vào Subscriptions chọn Create Subscription.

3. Cửa sổ Subscription Properties, trong phần Subscription name nhập vào PC02 Events Viewer

4. Chọn option Collector initiated, và ấn Select Computers.

5. Cửa sổ Computers, ấn Add Domain Computers.

6. Cửa sổ Computer, trong phần Enter the object name to select nhập vào PC02 ấn check names, ấn OK, và Ok

Centralized Event Logs

7. Trở lại cửa sổ Subscription Properties, ấn Select Events.

8. Trong phần Logged chọn Last 7 days.

9. Trong phần  Query Filter check chọn các check box CriticalWarningInformationVerbose, và Error.

10. Trong phần Event logs chọn Applications and Services Logs Microsoft > Windows > chọn Diagnosis-PLA, ấn Ok OK.

Centralized Event Logs

Task 3: Tạo Performance Counter Alert

Task 3: Tạo Performance Counter Alert

1. Trở lại máy Pc02, vào Server manager, chọn Tools chọn Performance Monitor.

2. Màn hình Performance Monitor, menu trái chọn Data Collector Sets, phải chuột vào User Defined chọn New, và chọn Data Collector Set

3. Cửa sổ Create new Data Collector Set Wizard, trong phần Name nhập vào PC02 Alert, chọn option Create manually (Advanced), và ấn Next.

Centralized Event Logs

4. Cửa sổ What type of data do you want to include? chọn option Performance Counter Alert, và ấn Next.

5. Cửa sổ Performance counters would you like to monitor? ấn Add.

6. Cửa sổ danh sách Available counters, bung Processor, và chọn % Processor Time, ấn Add, và OK.

7. Trở về cửa sổ Which performance counters would you like to monitor? trong phần Alert when chọn Above, trong phần Limit nhập vào 10, và ấn Next. và Finish.

Centralized Event Logs

8. Chọn PC02 Alert vừa tạo, phải chuột vào DataCollector01,và chọn Properties

9. Cửa sổ DataCollector01 Properties, trong phần Sample interval nhập vào 1 chọn tab Alert Action

10. Check chọn Log an entry in the application event log ấn OK

11. Phải chuột vào PC02 Alert, chọn Start.

Centralized Event Logs

Task 4. Giả Lập Quá CPU

Task 4. Giả Lập Quá CPU

 1. Tại máy PC02 thực thi file CPUSTRES64.EXE (bạn có thể doanload tại https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/cpustres)
 2. Cửa sổ CPU Stress, phải chuột vào dòng đầu tiên chọn Activity Level, và chọn Busy (75%).
 3. Chờ vài phút, đóng cửa sổ CPU Stress.

Centralized Event Logs

Task 5: Kiểm Tra

Task 5: Kiểm Tra

 1. Qua máy Dc1, vào Event Viewer, chọn Windows Logs và chọn Forwarded Events.
 2. Quan sát xem có Events ID là 2031

Centralized Event Logs

Hoàn tất bài lab

Lab Windows Server 2019