Migrate Physical Servers to Azure – Lab Microsoft Azure Module 15

Module 15 Lab Microsoft Azure hướng dẫn bạn Migrate Physical Servers to Azure on-premises lên Microsoft Azure

Để thực hiện bài lab bạn cần chuẩn bị hệ thống mạng on-premises gồm:

 • Ser01: Cài Replication appliance (Ip:192.168.1.3/24)
 • Ser02: Cài Mobility Service là máy cần Migrate lên Azure (IP:192.168.1.4/24)

Trước khi thực hiện bài lab, bạn logon vào Ser02 (server cần migrate), kiểm tra ser02 đã enable remote desktop chưa, lưu ý nhớ bỏ check box Network level Authentication, và thực hiện cài IIS là tạo web defauft trên máy Ser02.

Exercise 1. Migrate Physical Servers to Azure

Task 0. Tạo Physical Resource Group - Vnet - Network Security Group

Ở task này bạn tạo sẵn Resource Group – Vnet và Network security group cho các máy physical sẽ migrate lên Azure.

1. Tại Azure, vào menu trái chọn Resource groups, ấn +add

2. Màn hình Create a resource group, nhập các thông tin sau:

 • Subscription: chọn subscription của bạn
 • Resource group: PhysicalRG
 • Region: Southeast Asia
 • Ấn Create + Review và ấn Create

Migrate Physical Servers to Azure

3. Tại màn hình Resource Groups, chọn PhysicalRG vừa tạo

4. Màn hình PhysicalRG, ấn +add, tìm và chọn Virtual network, ấn Create

5. Màn hình Create Virtual Network, nhập các thông tin sau:

 • Name: VnetPhysical
 • Address space: 192.168.1.0/24
 • Subscription: chọn Subscription của bạn
 • Resource group: chọn PhysicalRG
 • Location: Southeast Asia
 • Subnet name: sub1
 • Address space: 192.168.1.0/24
 • ấn Create

lab microsoft azure

6. Tại màn hình Resource Groups, tiếp tục chọn PhysicalRG

7. Màn hình PhysicalRG, ấn +add, tìm và chọn Network Security Group, ấn Create

8. Màn hình Create network security group nhập các thông tin sau:

 • Subscription: chọn Subscription của bạn
 • Resource Group: PhysicalRG
 • Name: PhysicalNSR
 • Region: Southeast Asia
 • Ấn Create + Review Create

lab microsoft azure

9. Tại màn hình Resource Groups, chọn PhysicalRG, chọn PhysicalNSG vừa tạo, menu trái chọn Inbound security rules và ấn +Add

10. Màn hình Add inbound security rule nhập các thông số sau:

 • Destination port ranges: 80
 • Protocol: TCP
 • Name: Port_80
 • Ấn Add

11. Màn hình Inbound security rules tiếp tục ấn +Add và nhập các thông số sau:

 • Destination port ranges: 3389
 • Protocol: TCP
 • Name: Port_3389
 • Ấn Add

lab microsoft azure

12. Tại Azure vào menu trái chọn Virtual networks, chọn VnetPhysical, menu trái chọn Subnets, vào chọn Sub1

13. Màn hình Sub1, trong phần Network Security Group chọn PhysicalNSG ,ấn Save.

Migrate physical Server to azure

Task 1. Add the Azure Migrate Server Migration tool

1. Tại Azure portal vào menu trái chọn All services, tìm và chọn icon hinh ngôi sao Azure Migrate.

2. Màn hình Azure Migrate, chọn Access and Migrate Servers

Migrate Server

3. Màn hình Azure Migrate – Servers, chọn Create Project

4. Màn hình Add Tool nhập các thông tin sau:

 • Subscription: chọn subscription của bạn
 • Resource Group: ấn Create New, nhập vào MigrateServerRG, ấn Ok
 • Migrate Project: nhập vào MigratePhysicaltoAzure
 • Geography: chọn Asia Pacific
 • Ấn Create

lab microsoft azure

5. chờ vài phút, trở lại màn hình Azure Migrate – Servers

Task 2. Download replication appliance

1. Tại màn hình Azure Migrate – Servers, menu trái chọn Server

2. Trong phần Migration tools chọn Discover

lab microsoft azure

3. Màn hình Discover Machines, chọn các thành phần sau:

 • Trong phần Are your Machines virtualized? chọn Physical or other
 • Trong phần target region: chọn Southeast Asia.
 • Check vào Confirm that the target region …
 • Ấn Create Resources. (chờ vài phút)

physycal to azure

4. Trong phần Do you want to install a new replication appliance or scale-out existing setup?, chọn Install a replication appliance.

5. Trong phần 1. Download and install the replication appliance software., ấn vào link download file MicrosoftAzureSiteRecoveryUnifiedSetup.exe

6. Và trong phần 2. Configure the replication appliance and register it to the Azure Migrate project ấn vào nút Download để download file registration key

Migrate Physical server to azure

Task 3. Cài replication appliance

1. Thực thi file MicrosoftAzureSiteRecoveryUnifiedSetup.exe trên máy bạn cần cài replication appliance (Ser01).

 • Màn hinh before you begin, chọn option Install the configuration server add process server , ấn next
 • Check vào checkbox I accept the third party license agreement ấn next.
 • Ấn Browse chọn file registration key bạn download ở bước 6 task 2, ấn next
 • Chọn option connect directly to Azure…, ấn next
 • Chờ kiểm tra xong ấn next
 • Đặt password cho SQL Database ấn Next
 • Màn hình Environment Details chọn option No ấn next
 • Để đường dẫn măc định ấn Next
 • Màn hình Network Selection: Chọn card mạng ấn next
 • Màn hình summary ấn Install (chờ cài xong 50 phút), ấn Finish, ấn Ok
 • Cửa sổ Configuration Server Passphrase ấn Yes. (để lưu passphrase)
 • Trên đĩa C: tạo file Pass.txt và paste passphrase vào.

Migrate Physical Server to Azure

 • Xuất hiện màn hình Microsoft Azure Site recovery Configuration server, tại tab Account ấn Add account, nhập username và password ấn Ok (user và password có thể truy cập vào các máy cần Migrate lên Azure), ấn Close

Khởi động lại máy vừa cài replication appliance (Ser01)

Migrate Physical server to Azure

2. Trở lại Azure, tại màn hình Azure Migrate – Servers, menu trái chọn Server

3. Trong phần Migration tools chọn Discover

4. Màn hình Discover Machines, chọn các thành phần sau:

 • Trong phần Are your Machines virtualized? chọn Not Virtualized /other
 • Trong phần Do you want to install a new replication appliance or scale-out existing setup?, chọn Install a replication appliance
 • Trong phần 3. Finalize registration chọn pcname (ser01) máy bạn vừa cài replication appliance ấn Finalize registration. (chờ hoàn tất 5 phút)
 • Đóng cửa sổ Discover Machines.

Migrate Physical Server to Azure

Task 4. Cài Mobility Service

1. Tại máy vừa cài (ser01) vào c:ProgramDataASRhomesvsystems pushinstallsvcrepository copy file Microsoft- ASR_UA_9.29.0.0_Windows_GA_12Sep2019_Release.exe sang máy bạn cần migrate lên Azure

2. Nếu bạn chưa có passphrase thì tại máy vừa cài replication appliance vào cmd thực hiện lệnh sau để lấy passphrase

 • cd C:ProgramDataASRhomesvsystemsbin
 • genpassphrase.exe -v
 • Lưu lại passphrase vào file pass.txt và copy sang máy cần migrate lên Azure (file này bạn đã tạo ở khi mới cài replication appliance)

Migrate physical server to azure

3. Sang máy cần Migrate (ser02) lên Azure, vào CMD thực hiện các lệnh sau

 • chuyển sang folder chứa file Microsoft- ASR_UA_9.29.0.0_Windows_GA_12Sep2019_Release.exe mà bạn đã copy sang từ bước 1
 • Thực thi lệnh ren Microsoft-ASR_UA*Windows*release.exe MobilityServiceInstaller.exe để đổi tên file
 • Thực thi lệnh MobilityServiceInstaller.exe /q /x:C:TempExtracted
 • Chuyển vào folder cd C:TempExtracted
 • Thực thi lệnh UnifiedAgent.exe /Role “MS” /Silent (chờ thực thi xong)

Migrate Physical Server to Azure

 • Chuyển vào folder cd C:Program Files (x86)Microsoft Azure Site Recovery agent
 • Thực hiện lệnh sau thay <replication appliance IP adder> bằng Ip máy bạn cài replication appliance (ip máy ser01), thay <Passphrase File Path> bằng file pass.txt lưu passphrase.

UnifiedAgentConfigurator.exe /CSEndPoint <replication appliance IP address> /PassphraseFilePath <Passphrase File Path>

Lab Microsoft azure

Task 5 Thực Hiện Replicate Machine

1. Trở lại Azure, vào Menu trái chọn Azure Migrate

2. Màn hình Azure Migrate menu trái chọn Servers.

3. Trong phần Migration tools chọn Replicate

Migrate Physical Server to Azure

4. Màn hình Replicate chọn các thông tin sau:

 • Are your machines virtualized? : Not Virtualized /Other
 • On-premises appliance : Ser01
 • Process Server : Ser01
 • Guest credentials : Administrator
 • Ấn Next: Virtual machines

Migrate physical server to Azure

5. Tại Tab Virtual Machines, chọn các thành phần sau:

 • Trong phần Import migration settings from an assessment?, chọn No, I’ll specify the migration settings manually
 • Trong phần Virtual Machines chọn Ser02
 • Ấn Next: Target settings

Lab Microsoft azure

6. Tại tab Target settings, chọn các thông tin sau:

 • Subscription: chọn subscription của bạn
 • Resurce Group: PhysicalRG.
 • Virtual network: VnetPhysical
 • Subnet: Sub1
 • Azure Hybrid Benefit : chọn Yes check vào I Confirm…
 • Ấn Next: Compute

Lab Microsoft azure

7. Tại tab Compute, trong phần Azure VM Size chọn Standard_D2_V2 ấn next: Disk

8. Tại tab Disk để mặc định, ấn Next: Review + start replication và ấn Replicate (chờ replicate xong)

Migrate server to azure

9. Tại màn hình Azure Migrate – Servers, menu trái chọn Server

10. Trong phần Migration tools chọn Overview, menu trái chọn Replicating machines, quan sát và chờ cột Status có trạng thái là Protected (khá lâu trên 15 phút)

Lab Microsoft azure

Task 6. Thực Hiện Test Migration

Trước khi thực hiện Migrate, bạn nên thực hiện test Migrate trước.

1. Cũng tại màn hình Azure Migrate: Server Migration – Replicating machines, chọn vào bên phải Ser02 chọn Test Migration

2. Màn hình Test migration, trong phần Virtual Network chọn VnetPhysical ấn Test Migration

3. Tại màn hình Azure Migrate: Server Migration – Replicating machines chờ cho cột Status có trạng thái là Cleanup test failover pending

4. Bạn có thể kiểm tra bằng cách vào menu trái chọn Virtual Machines, kiểm tra thấy có Ser02-test (thực hiện gán Ip public, kiểm tra truy cập web thử nghiệm)

Lab Microsoft azure

5. Trở lại màn hình Azure Migrate: Server Migration – Replicating machines chọn Ser02.

6. Chọn Clean up test migration, màn hình Test migrate cleanup, check vào Testing is complete. Delete test virtual machine. ấn Cleanup test (chờ Cleanup xong)

Migrate Physical Server to azure

Task 7 Thực Hiện Migrate

1. Tại Azure, vào menu trái chọn Azure Migrate.

2. Màn hình Azure Migrate, menu trái chọn Servers,

3. Trong phần Migration tools chọn Migrate

lab Microsoft azure

4. Màn hình Migrate chọn các thành phần sau:

 • Trong phần Shutdown machines before migration minimize data loss, chọn Yes
 • Check vào Ser02 ấn Migrate

5. Tại Azure, vào menu trái chọn Virtual Machines, kiểm tra thấy có Ser02 đã được Migrate thành công, thực hiện gán Ip public, kiểm tra truy cập web.

Migrate Physical server to Azure

Lab Microsoft Azure Module

Mr CTL